หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Educational Communications and Technology

2.  ชื่อปริญญา
ภาษาไทย   ชื่อเต็ม ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ชื่อย่อ
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม Master of Education (Educational Communications and Technology)
ชื่อย่อ M.Ed. (Educational Communications Technology and)

รายละเอียดหลักสูตรเก่า (คลิ Download)

รายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ.ศ.  2554   (สำหรับนิสิตปี 1  ปี 2554)   (คลิ Download)